เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นกู้ธนาคาร

เอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้ธนาคาร ผู้จะซื้อ

1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้
2.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้
3.สแตนเม้น ย้อนหลัง 6-12 เดือน
4.หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน ผู้กู้ 6-12 เดือน

เตรียมเอกสารทั้งหมด 3 ชุด พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกชุดด้วยครับ

เอกสารที่ใช้ประกอบสิ้นเชื่อในการกู้ธนาคาร ผู้จะขาย

1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขาย
2.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขาย
3.สำเนาโฉนดหน้าหลัง

เตรียมเอกสารทั้งหมด 3 ชุด พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกชุดด้วยครับ